Uudised

Facebook
A A A

Juhend

Libedasõidu päev

Igaühe Terviseklubi tuttavate libedasõidu treeningpäev

Treeningpäevast osalejate riietus võib olla pidulik, kuid ei pea olema, kindlasti peavad olema sõidu ajal seljas pika käistega riided, pikad püksid. Kui osaleja arvab, et ta omandab paremad kogemused sõites talveriietes, siis on see tal täielikult lubatud.

Nõuannete ja küsimuste esitamine on täiesti aktsepteeritav.


pühapäev, 25 veebruaril 2018 a
Lääne-Nigula Österby sadamas

Treeningpäev on mõeldud kõigile asjast huvitatutele ning toimub Igaühe Terviseklubi klubipäevana.

I peatükk

PROGRAMM

Pühapäeval, 25. veebruaril 2018. a:
08.30-09.30 - registreerimine, dokumentide kontroll,treeningautode tehniline kontroll
08.30-09.45 – treeningrajaga tutvumine autodega
09.45 - osalejate koosolek ja avaldatakse osalejate nimekiri ametlikul teadetetahvlil
10.00 – treeningsõitude start

Eesmärk ja ülesanded

Omandada kogemusi libeda sõidul
Populariseerida autosporti
Selgitada välja selle päeva parimad sõitjad
Et noored saaksid arendada oma oskusi rajal, mitte tavaliikluses
Arendada koostööd erinevate omavalitsustega ja arendada kohaliku külaelu
Laiendada noorte silmaringi ja pakkuda neile tegevust autospordiga tegeledes

II peatükk

Art. 1 Korraldaja

1.1.  Treeningpäeva korraldab MTÜ Igaühe Terviseklubi.

1.1.1. Kalle Kruusma, tel (+372) 52 92 642

1.3. Ametnikud
Treeningpäeva juht: Heiki Rahuoja,  tel (+372) 50 65 391

III peatükk

Art. 2 Määrang

2.1. Treeningpäeva korraldab MTÜ Igaühe Terviseklubi klubi üritusena,rahvale libedasõidu harjutamiseks.

2.2. Osaleja kinnitab mandaadis oma allkirjastaga osalemise ja omavastutuse antud üritusel.

2.3. Treeningpäeva juhend on avaldatud 18. veebruar 2018. a.

Art. 3 Treeningu rada

3.1. Treeningu rada
Lääne-Nigula vallas Österby sadamas.

3.2.Treeningraja iseloomustus
Pikkus:Ühe ringi pikkus ~2500 m
Minimaalne laius: 10 m
Maksimaalne laius: 25 m
Pinnas: jää

Art. 4 Ajakava

Pühapäeval, 25. veebruaril 2018. a:
08.30-09.30 - registreerimine, dokumentide kontroll,treeningautode tehniline kontroll
08.30-09.45 - treeningrajaga tutvumine autodega
09.45 - osalejate koosolek ja avaldatakse osalejate nimekiri ametlikul teadetetahvlil
10.00 – treeningsõitude start

Parimate premeerimine pärast treeningsõitude lõppu.

Treeningu ajakava, osalejate nimekiri ja rajaskeem avaldatakse treeningu ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Treeningautod

5.1. Arvestusklassid

5.1.1  J-18 ( noored vanuses kuni 18 aastat)

5.1.2  Esiveolised  sõiduautod

5.1.3  Tagaveolised sõiduautod

5.1.4  SU - (vene päritolu tagaveolised sõiduautod)

5.1.5  4WD
5.1.6  Naised 2WD

5.1.7  2WD-SPORT – Piikrehv

5.1.8  4WD-SPORT – Piikrehv

5.1.9  Veteranid 60+ (kaherattaveolistel tänavasõiduautodel töömaht kuni 2000 cm³)

 


5.2. Treeningautod
5.2.1. Treeningautod peavad olema kinnise kerega ja võivad omada ASN tehnilist kaarti.
5.2.2. Treeningautodel ei pea olema registreerimisnumbrit, kehtivat ülevaatust ega kindlustust aga peavad olema esteetilise välimusega.
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud treeningautot starti ei lubata.
5.2.4. Treeningauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.5. Autos peab korrektselt kinnitatuna paiknema kehtiva kasutusajaga tulekustuti (min 1 kg).
5.2.6. Korraldaja väljastab igale osalejale 2 numbrit,mida palume peale treeningu lõppu tagastada.

5.2.7. Klassides 2WD sport ja 4WD sport autodel on lubatud kasutada FIA/Rootsi MM-nõuete kohaseid piikrehve vastavalt ERK kinnitatud jäärajavõistluste üldalustes p 4.2. toodule

6. Tingimused rehvidele

6.1. Nõuded naastrehvidele:

6.1.1. Lubatud ainult Liiklusseadusele vastavad M1 kategooria sõiduki tänavasõidu rehvid (pakiauto naast on keelatud).

6.1.2. Igasugune materjalide lisamine rehvidele keelatud.

6.1.3. Naastude liimimine on lubatud

6.1.4. Autod ja rehvid peavad vastama tehnilistele tingimustele võistluse igal ajahetkel.

 

Art. 7 Osavõtjad

7.1. Osalejad peavad mandaadis esitama:
7.1.1. isikut tõendava dokumendi
7.1.2. tehnilise kaardi (ASN tehnilise kaardiga sportautodel)
7.1.3. vanema või eestkostja kirjalik luba treeningul osalemiseks (noored kuni 18 aastat)

7.2. Sõitjate sõiduvarustuse vastavust kontrollitakse tehnilise ülevaatuse ja kogu treeningu käigus /pika käistega pluus ja pikad püksid).

7.3. Ühel autol võib ühes klassis sõita kaks või enam osalejat, kes kõik tasuvad treeningu osavõtumaksu.

7.4. Kui treeningautoga osaleb kaks või enam sõitjat, tohib treeningsõidu ajal olla nähtaval ainult õige number. Ülejäänud numbrid tuleb osalejal sõidu ajaks kinni katta.

7.5. Sõitma lubatakse kuni 100 treeningule registreerunud osavõtjat.

 

Art. 8 Eelregistreerimine

 

8.1. Eelregistreerimine algab 18.veebruaril 2018. a kell 18.00 ja lõpeb 24. veebruaril 2018. a kell 18.00.

8.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil: http://rahvasport.eu/?registreerimine%2C114

 

Art. 9 Treeningu osavõtumaks

9.1. Osavõtumaks eelregistreerinutel kõikides klassides 5.1.2.-5.1.9.  15€.  

9.2. Osavõtumaks tasutakse treeningpäeval mandaadis.

 

IV peatükk

Art. 10 Treeningu käik

10.1. Treeningrajaga tutvumine vastavalt ametlikul teadetetahvlil näidatule.

10.2. Osalemise järjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale.Osalemise

järjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse treeningpäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik osalejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt osalemis järjekorrale. Hilinenud sõitjat starti ei lubata.

10.3. Stardi-intervalli (30 sekundit või 1 minut) määrab treeningpäeva juht.

10.4. Stardisignaal foori või lipuga. Stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk või lipu tõstmishetk.

10.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

10.6. Kui sõitja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse sõitja katkestanuks antud sõiduvoorus.

10.7. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised ja STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

10.8. Raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega antud sõiduvoorus.

10.9. Toimub kaks või kolm sõitu olenevalt osalejate arvust. Lõplik tulemus kahe parema sõidu kohapunktide  summeerimise teel.

10.10. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 11 Vastulaused

11.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l.
11.1.1. Vastulause esitatakse treeningpäeva juhile kirjalikus vormis.
11.1.2. Vastulause kautsjon 65 €.

11.2. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 12 Premeerimine

12.1. Iga arvestusklassi kolme paremat sõitjat premeeritakse.

V peatükk

Art 13. Lisasätted

13.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi treeningu toimumise ajas, kohas, ajakavas ja käigus.

13.2. Kiivri kasutamine kohustuslik.Kiiver peab olema auto või moto kiiver ja ilma pragudeta ning esteetilise välimusega.

13.3. Turvarihmad peavad osalejal olema sõidu ajal korrektselt kinnitatud.

13.4. Osalejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu treeningu jooksul.

13.5. Autode parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (VJ Art 15).

13.6. Treeningjuhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja koos kohtunikega kohapeal.

Art. 14 Vastutus

14.1. Treeningu korraldaja ei vastuta võimalike õnnetuste ning nende tagajärgede eest.

Art. 15 Karistused

TJ Art 9. Osalemistasu tasumata (stardikeeld)
TJ p 13.5. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
TJ p 10.7. STOP märgi eiramine 2 korral (eemaldamine)
Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni)
TJ p 10.8. Raja oluline lühendamine (kuni eemaldamiseni)
TJ p 10.5. Valestart (+10 s)
TJ p 10.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
TJ p 10.7. Rajatähise puude (+10 s)
TJ p 5.2.6. Numbri puudumine (32 €)
TJ p 13.5. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (65 €)